មួយឆ្នាំមិនស្មើមួយថ្ងៃ - ឆាយ វីរៈយុទ្ធ | Mouy Chnam Min Smer Mouy Tngai | Khmer Song MV

មួយឆ្នាំមិនស្មើមួយថ្ងៃ - ឆាយ វីរៈយុទ្ធ | Mouy Chnam Min Smer Mouy Tngai - Chhay Virakyuth | Khmer Song MV

Thank you very much for watching. Please SUBSCRIBE, LIKE, COMMENT, and SHARE this video to all Khmers and the world.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5TGJKZ01cHk6O1bbo3r6zQ