လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Samsung (One UI -Version 9 )

ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈတီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ www.tainum.com လႆႈယူႇ။