អបអរសាទរ នៅ ស្រីពៅ - Nou Sreypov Vs Rika Ishige - ONE Championship: CLASH OF LEGENDS

អបអរសាទរ នៅ ស្រីពៅ ឈ្នះហើយ
Rika Ishige vs Nou Sreypov
Nou Sreypov Vs Rika Ishige​
ONE Championship: CLASH OF LEGENDS​​ - 16/02/2019

Yuthakun Khom, Kawmyot Khmer
Famous Chan Rothana Cambodia Cambodia

Pradal Serey or Kun Khmer is an unarmed martial art and combat sport from Cambodia. In Khmer, pradal means fighting or boxing and serey means free. Thus, pradal serey may be translated as ”free fighting”.

Kbach kun boran Khmer (Khmer: ក្បាច់គុនបូរាណ) is a Khmer term literally meaning ”Cambodian ancient fighting art(s)”. It is typically used today as an umbrella term for the native pre-modern fighting arts of Cambodia. It consists of 12 core techniques (mae) and 8 ”door systems” or footwork patterns (tvear). Usually, students learn from different teachers who specialize in different weapons or areas of expertise. Armed combat or ani-yuth incorporates three main weapons, namely the dao (curved sword), the dambong veng (longstaff) and the dambong bokgatau (twin sticks). Unarmed fighting or atmani-yuth makes use of kun chbabb (wrestling) and kun daï (boxing).

#venerablesam #venerable_sam #venerable-sam