ដំណឹងល្អលីគកម្ពុជាបើកវិញនៅខែនេះសប្បាយមេសទេ!

សូមជួយចុច Subscriber Comment Like & Share ផង ដើម្បីទទួលបានវីដីអូរថ្មីៗ សូមអរគុណ។ បញ្ចាក់ --ខ្ញុំបាទសូមមានការអភ័យទោសដែលយកវីដីអូរមកចែករំលែកឲ្យប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាបានមើលកម្សាន្ត បើសិនជាការមិនពេញចិត្តសូមធ្វើការ Comment នៅខាងក្រោមវីដីអូរនោះយើងខ្ញុំនឹងលុបចេញវិញភ្លាម សូមមេត្តាយោគយល់ដល់ខ្ញុំបាទផងដោយសេចក្ដីអនុគ្រោះ សូមអរគុណ ។