ការសាងសង់ទ្រង់មាន់បង្កាត់ស្ពែមសប្បនិម្មិត

ការបង្កាត់មាន់ដោយស្ពែមសប្បនិម្មិតបែបនេះធ្វើអោយកសិករទទួលទិន្នផលខ្ពស់ និងអត្រាអនាម័យល្អ កត្តាជម្ងឺមានហានិភ័យទាប។