លោកព្រះអើយ!ទាល់តែ ប្រែដ អាដាម ទម្លាយចេញមក ទើបដឹងច្បាស់ថា លុយ ហ៊ីង ប៊ុនហៀង ច្រើនប៉ុណ្ណា

Help Subscribe 200K
=== #New Today KH
Hi guide welcome to my channel. In this channel promise to find new videos for you who are subscribe this channel in order make you happy from your working.
___
Please subscribe my channel now!
https://www.youtube.com/channel/UCprN4CQOyyxmXEMa4T5XWUA?disable_polymer=true
___
សូមឱនកាយគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងទស្សនា
Channel យើងខ្ញុំ។
អនុញ្ញាតគោរពជូនដល់អស់លោកអ្នកនូវគោលបំណងជាចំបងធំៗចំនួន៥
១) ពត៌មានជាតិ
២) ពត៌មានអន្តរជាតិ
៣) សិល្បៈនិងតារា
៤) សុខភាពនិងអនាម័យ
ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ជូនពត៌មានដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។
Designer News Today KH