ငါမွာ အိမ္မတ္တစ္ခုရွိတယ္ငါလိုမိဘမဲ့ေတြ ေကာင္းစားဖို့ အဲဒါငါအိပ္မက္ဘဲ

သတင္း ေဆာင္းပါး စာေပ ပညာ ဗဟုသုတ သုတရသ အေထြေထြကိုေန႕စဥ္တင္ဆက္ေပးေနပါၿပီ