ຈະເກິດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອກ້ອງໄຊຍະວົງແລະອົ້ນສຸວັນນະພົນໄປກີນອາຫານຝຮັ່ງຄັ້ງໃນຊີວິດ

ເປັນການກີນອາຫານຕ່າງປະເທດທີ່ແສນ 555+
ມາເບີ່ງວ່າຊິກີນເປັນຫຼຶບໍ່