ក្ដៅៗមិញនេះ បែកធ្លាយការពិតហើយហួសចិត្ត គ្រប់គ្នាមួយរំពេជសោះ អស់លុយជាង២លានដុល្លាភ្លាមៗ,RFA KH Hot News

Help Subscribe 200K
ក្ដៅៗមិញនេះ បែកធ្លាយការពិតហើយហួសចិត្ត គ្រប់គ្នាមួយរំពេជសោះ អស់លុយជាង២លានដុល្លាភ្លាមៗ,RFA KH Hot News
=== #New Today#==
Hi guide welcome to my channel. In this channel promise to find new videos for you who are subscribe this channel in order make you happy from your working.
___
Please subscribe my channel now!
https://www.youtube.com/channel/UCprN4CQOyyxmXEMa4T5XWUA?disable_polymer=true
___
សូមឱនកាយគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងទស្សនា
Channel យើងខ្ញុំ។
អនុញ្ញាតគោរពជូនដល់អស់លោកអ្នកនូវគោលបំណងជាចំបងធំៗចំនួន៥
១) ពត៌មានជាតិ
២) ពត៌មានអន្តរជាតិ
៣) សិល្បៈនិងតារា
៤) សុខភាពនិងអនាម័យ
ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ជូនពត៌មានដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។
Designer News Today