ខ្នើយមុងចាំបង - Khnery Mong Jam Bong / អ៏កកេះ / តន្ត្រី តារាសិរីមង្គល

នេះជាវីដេអូ របស់ឆានែល Outdomdara Nget - ខ្នើយមុងចាំបង - Khnery Mong Jam Bong / អ៏កកេះ / តន្ត្រី តារាសិរីមង្គល
Tel: 092 77 87 87; 097 93 98 168; 087 95 99 96
សូមរីករាយទស្សនា នឹងស្ដាប់កំសាន្ត វីដេអូពីឆានែលរបស់យើងខ្ញុំ
សូមអគុណ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ខ្នើយមុងចាំបង chord,
ខ្នើយមុងចាំបង ភ្លេងសុទ្ធ,
ខ្នើយមុងចាំបង
knery mong jam bong pleng sot,
knery mong jam bong