បានមើលបានសើច ( ពេទ្យធ្មេញ) ban merl ban serch​ | នាយគ្រឿន | Khmer Social

បានមើលបានសើច ( ពេទ្យធ្មេញ): https://youtu.be/rAD50JJsBI4
កំបែ្លងពាក់មី ( អ្នកខ្លាំងក្រោយឆាក): https://youtu.be/8Q8LC6T8Gbc
កំបែ្លងពាក់មី (ប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំង): https://youtu.be/oCZ71W2stt0
កំបែ្លងពាក់មី ក្តៅនិងត្រជាក់: https://youtu.be/3wevBIL7e9U
ទៅមុខក៏ខុស ថយក្រោយក៏ខុស: https://youtu.be/aihSpaFCB2E
ក្រោមក្លៀកគៀកគល់នឹម: https://youtu.be/lCqSatiTEE8
កំបែ្លងពាក់មី (អស់ពាក្យនិយាយ): https://youtu.be/WJv9r-whiDs

សូមអរគុណច្រើនជាអនេកសម្រាប់បងប្អូនបានចូលទស្សនានៅឆានែលរបស់ខ្ញុំ #khmersocial #khmerfunny