ដំណឹងបែកធ្លាយក្ដៅសាច់ ហ៊ុន សែន ធ្វើអីហ៊ឹម ស៊ីវន នៅលើគ្រែចេស?,Khmer News Today,04 Mar 2018

Welcome to Leakhana News Channel
======================================================
We are upload about Khmer News, Khmer Hot News, Khmer Daily News, Khmer breaking news, Cambodia Political news, Cambodia news, Cambodia Hot News. I hope you enjoy it and help like share and comment my videos.
Please don't forget subscribe my channel
Thanks..!!
======================================================
Cambodia Politician:
Sam Rainsy | Khem Sokha | Hun Sen | Khem Veasna | Chun Chanboth | Kem ley | Chheang Vun | Sok eysan