ដូច្នឹងផង vs ប្រហុក - Dochneng Pong vs Prahok__ PlasFun

ហេតុអ្វីបានមនុស្សភាគច្រើនមានជីវភាពក្រីក្រ មាននៅ LINK ខាងក្រោមនេះតែមួយគត់? **YouTube: PlasKuchkimheng**
01) ភាពជោគជ័យពាន់លាន : https://www.youtube.com/watch?v=IhJy5czZFGM&list=PLZgDCLF5OjDbXCAYKx6QfnQ1-uU41eJJA
02) យុទ្ធសាស្រ្តជោគជ័យក្នុងជីវិត : https://www.youtube.com/watch?v=bYppFdJlIhE&list=PLZgDCLF5OjDbYFaKJJSjDfOMz7UjdvmVh
03) គន្លឹះក្លាយជាសេដ្ឋី : https://www.youtube.com/watch?v=_aInN4avHS0&list=PLZgDCLF5OjDa6vB2rs0GbPzb2R8tmHBoa
04) វិធីក្លាយជាបុគ្គលិកអស្ចារ្យ : https://www.youtube.com/watch?v=9OkvBqSOIBc&list=PLZgDCLF5OjDY0KwWbonK7wqq8spjUAQ2I
05) ការរៀបចំគោលដៅ : https://www.youtube.com/watch?v=PpRgzQC9_8E&list=PLZgDCLF5OjDbMw9TmAMV-bsSIi-NPxjZK
06) ការផ្លាស់ប្តូរជីវិត : https://www.youtube.com/watch?v=CexZfVK5AW8&list=PLZgDCLF5OjDZvvrKP0Ksh6cQhAjfxiK-D
07) អាថ៌កំបាំងឈ្នះលើគូរប្រកួតក្នុងការធ្វើជំនួញ : https://www.youtube.com/watch?v=RwkIzO6MYlo&list=PLZgDCLF5OjDYILm-nhXs14QH8FMW1mFap
08) បុគ្គលឆ្នើមក្នុងក្រុម : https://www.youtube.com/watch?v=5yVLVMrj3Wg&list=PLZgDCLF5OjDal_fs0eWXMcP4YpNQNB_WW
09) ក្បួនច្បាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី : https://www.youtube.com/watch?v=lTZQbjNW6cs&list=PLZgDCLF5OjDai9eKimUGEWiJnoVBkdJVT
10) ជំនាញគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន : https://www.youtube.com/watch?v=NhCAbOVr8Sk&list=PLZgDCLF5OjDaKS5MiKCj3glQqhd1ygras
11) ជំនាញអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម : https://www.youtube.com/watch?v=_08vsGq0jHk&list=PLZgDCLF5OjDaedpkVU4ZVNXQwi4gHjuTy
12) ជំនាញលក់ : https://www.youtube.com/watch?v=ay6BUtRkXSQ&list=PLZgDCLF5OjDaI4FYpIAM6cc5--RcyVu9T
13) ជំនាញបង្កើតទីផ្សារ : https://www.youtube.com/watch?v=AQ-RQafs8UY&list=PLZgDCLF5OjDaCaDrRlEHfx6d_Tt1sQE7r
14) ជំនាញដឹកនាំ : https://www.youtube.com/watch?v=XfcAXSu6U4Q&list=PLZgDCLF5OjDbxsK_Gavm_9xUEr43nDQaK
15) ជំនាញទំនាក់ទំនង : https://www.youtube.com/watch?v=LDvLLTF0dlc&list=PLZgDCLF5OjDYn_91iLDEBBp58ze_BYVAv
16) ការបញ្ចុះបញ្ចូលមានប្រសិទ្ធភាព : https://www.youtube.com/watch?v=scT6cnixzFk&list=PLZgDCLF5OjDZur3Wka5wXCy8lq2ovukWl
17) ការជំនះលើភាពភ័យខ្លាច : https://www.youtube.com/watch?v=IywEnkcG2kI&list=PLZgDCLF5OjDZvBAdARry2utS7igJgW1sv
18) ការបំផ្លាញចោលការសង្ស័យ : https://www.youtube.com/watch?v=12Qac0J6juo&list=PLZgDCLF5OjDYEaLkPgg1dmGIZtOo8a8aV
19) ការជំនះលើភាពខ្ជិលច្រអូស : https://www.youtube.com/watch?v=p3ukuoLE-ak&list=PLZgDCLF5OjDatIMYnGb_eB3i_woxk8Ylb
20) ការកសាងឆន្ទះ : https://www.youtube.com/watch?v=blv1B-wOswY&list=PLZgDCLF5OjDY2gskFKeFuoDdIjRhlPNDQ