របៀបបូកលេខតាមលំដាប់ពី1ដល់nតួ

Hello everyone វីដេអូនេះបង្ហាញីរបៀបនៃការបូកលេខតាមលំដាប់ចាប់ពី1រហូតដល់nតួ