កន្រ្ទឹមចូលឆ្នាំខ្មែរ២០១៨, Khmer new year Town Collection 2018, BMC Song Collection

BMC Song Collection សូមស្វាគមន៍
០១. អួតទាំងបង អួតទាំងប្អូន - ខេម ft សោភា
០២. បាត់ដំបងមានអ្វីឆ្ងាញ់ - ឃុងឃុយ ft សាយចៃ
០៣. ឳ្យអត់ស្រឡះទៅ - ខេម ft សោភា
០៤. ណាំងណាវចូកកំពឹស - សោភា ft សាយចៃ
០៥. ប្រទ្រុបយុយ - ស៊ីរីកា
០៦. ធ្វើការបន្លំ - សាយចៃ
សូមចុច SUBSCRIBE បន្ទាប់មកចុចសញ្ញារូបកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានបទល្បីៗពីរោះៗ។ សូមអរគុណ !!!

Subscribe Channel : https://www.youtube.com/BMCSongCollection

Facebook Page : https://www.facebook.com/BMCSongCollection

Google+ : https://plus.google.com/u/0/117258077177217672073