ទឹកលិចអស់ហើយ |តន់ ចន្ទសីម៉ា​ [Audio]

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ តន់ ចន្ទសីម៉ា
និពន្ធ Melody៖ Nak Fake
និពន្ធបទភ្លេង៖ ខាន់ ចូវយី
សម្រួលបទភ្លេង៖ ប្រុស ម៉ៅ

Ton Chanseyma Playlist: https://bit.ly/2Zs79yT
Galaxy Navatra all song playlist: https://bit.ly/3cy91LM

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Ringtones នៅលើSmart តែមួយគត់: