ដួង វីរះសិដ្ឋ ប្រុសចិត្តខ្មៅនេះសមតែស្លាប់ ទោះបងចាកចេញក៏នៅតែស្នេហ៏ បងលាសិនហើយ ឬបទ នាវាជីវិត

ដួង វីរះសិដ្ឋ ,ប្រុសចិត្តខ្មៅនេះសមតែស្លាប់ ,ទោះបងចាកចេញក៏នៅតែស្នេហ៏ ,បងលាសិនហើយ ,ឬបទ ,នាវាជីវិត ,ទឹកភ្នែកព្រាននារី ,ស្រលាញ់អូនលើសជីវិត,