ព្រឹត្តិការណ៍​ធំៗ​ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកា

#40ហិតា​នៅ​កំពង់​ឆ្នាំង​ #9វិច្ឆិកា​មាតុភូមិ​និវត្តន៍​ ទាក់ទង​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំង​អស់​ហ្នឹង​កេីត​ចេញ​អំពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ពួក​គាត់​មិន​គិត​គូរ​រឿង​នយោបាយ​ ដូច្នេះ​ទើប​ពួក​គេ​បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​តាម​ចិត្ត​។