ក្ដៅៗសម្ដេចក្រុមព្រះ ចង់ធ្វើស៊ីហ៊ុន សែន វិញដើម្បីសង់សឹក,RFI Khmer News today,27 Nov 2017

Welcome to Leakhana News Channel
======================================================
We are upload about Khmer News, Khmer Hot News, Khmer Daily News, Khmer breaking news, Cambodia Political news, Cambodia news, Cambodia Hot News. I hope you enjoy it and help like share and comment my videos.
Please don't forget subscribe my channel
Thanks..!!
======================================================
Cambodia Politician:
Sam Rainsy | Khem Sokha | Hun Sen | Khem Veasna | Chun Chanboth | Kem ley | Chheang Vun | Sok eysan