ព័ត៌មានក្តៅៗយប់នេះ RFA Khmer radio hot news,Cambodia hot news today,21 february 2018

សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ #Sony-khmer-news channel,សូមកុំភ្លេចចុចលើពាក្យ​ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌ថ្មីៗ និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗលើពិភពលោក និងដើម្បីតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមរាល់ថ្ងៃផង សូមអគុណ!!!

Welcome to Sony Khmer news channel, do not forget to click on subscribe to get current news and events around the world, and to track social events daily thank you !!!
======================================================
==================
=====
► We upload About :
Khmer News, Khmer Political News, Khmer Hot News, Khmer Breaking News, Cambodia News, Cambodia Political news, RFA Khmer, RFA Khmer Radio, VOA Khmer News.
======================================================
==================
=====
Sources and references:
RFI Khmer: http://km.rfi.fr/
RFA Khmer: http://www.rfa.org/khmer/
VOA Khmer: https://khmer.voanews.com/
Khmer Political News
Khmer Hot News
Khmer Breaking News
Cambodia News
Cambodia Political news
RFA Khmer
RFA Khmer Radio
VOA Khmer News
Khmer News Today
Khmer news
Cambodia New
RFA Khmer
RFA khmer Radio
VOA Khmer
RFI Khmer
RFA Khmer News
RFA Khmer Radio
RFA Khmer News online
Rfa khmer youtube
RFa Khmer News Today
Khmer news Today
Cambodia News Today