ທ່ຽວທຸລະຄົມສ່ອງ ບິກເທເລຄອມ / เที่ยวทุละคมส่อง บิกเทเลคอม

ທ່ຽວທຸລະຄົມສ່ອງ ບິກເທເລຄອມ / เที่ยวทุละคมส่อง บิกเทเลคอม
ລາຍການສັນຫາມາເລົ່າໃນອາທິດນີ້ພາໄປເບິ່ງມູມໜຶ່ງຂອງເມືອງທຸລະຄົມ
สอบถามสินค้า: https://web.facebook.com/%E0%BA%AA%E0%BA%B9%E0%BA%99%E0%BA%9A%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BB%80%E0%BA%A5%E0%BA%84%E0%BA%AD%E0%BA%A1%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7-%E0%BA%88%E0%BA%B3%E0%BA%AB%E0%BA%99%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BB%81%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%AA%E0%BB%89%E0%BA%AD%E0%BA%A1%E0%BB%81%E0%BA%9B%E0%BA%87%E0%BA%A1%E0%BA%B7%E0%BA%96%E0%BA%B7%E0%BA%84%E0%BA%BB%E0%BA%9A%E0%BA%A7%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%88%E0%BA%AD%E0%BA%99-1493733100888183/
รายการอื่น: https://web.facebook.com/SAMNAKTAO/