ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបកប្រែព្រះគម្ពីរដ៏វិសុទ្ធ

កម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេចក្តីពិត តាមរយៈសំនួរ-ចម្លើយ: ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបកប្រែព្រះគម្ពីរដ៏វិសុទ្ធPhnom Penh New Life Church
CONTACT FACEBOOK:
https://www.facebook.com/PhnomPenhNew...