ฟ้อนลำพื้นนางเอกวรรณกรรมอีสาน (ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : นางสาวกาญจนา ไกรไธสง
นายธนายุทธ สุพรรณนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.พิษณุ เข็มพิลา

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ สุดารัตน์ อาฒยะพันธ์

ที่มา : วรรณกรรมอีสานเป็นมรดกโลกอันล้ำค่า บ่งบอกถึงลักษณะของสภาพชีวิตและ สังคมในท้องถิ่นในอดีต อีกทั้งยังแฝงไปด้วยคำสอน ความเชื่อและจินตนาการตลอดจนการพัฒนา การของภาษาเป็นอย่างดี เมื่อศึกษาวรรณกรรมและเจาะลึกถึงตัวนางเอกวรรณกรรมแต่ละเรื่อง จึง ทราบถึงบุคลิก ลักษณะและการแต่งกาย
ผู้วิจัย ได้ศึกษาตัวนางเอกจากวรรณกรรมอีสาน 7 เรื่อง ได้แก่
1) ผาแดง นางไอ่
2) ขูลู นางอั้ว
3) นางผมหอม
4) ปาจิต อรพิม
5) ท้าวก่ำกาดำ
6) นางแตงอ่อน
7) อุษา บารส
แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นนวัต นาฏยศิลป์ถิ่นอีสาน ชุด “ ฟ้อนลำพื้นนางเอกวรรณกรรมอีสาน ”