Muaj ib pab ntxhais tsis tau noj ib pluasg tshais#2

1.) Poj niam tu cev tsis tau txhais tias yuav mus ua plees ua yig,Yog ib tug poj niam tsis hais laus los hluas yuav tsum tau qee sijhawm los tu yus lub cev thiab txhawm rau qhov nyob tiam tam sim no yuav ua yam twg xws li haujlwm ,ua lagluam thiab txais tos qhua los puav leej tau los ntawm kev nyiam huv.
2.) Kev yuav mus ua nyab tsis yog mus ua si,Yuav mus ua ib tug niam tsev zoo los yeej tsis yooj yim, Yog koj yog ib tug ntxhais koj xav tias yuav mus ua nyab yuav tau npaj koj lub siab kom zoo txhua yam txhawm rau qhov koj yuav tau mus hlub luag tsev neeg tov zoo nkaus li koj tsev neeg thiab.