តើលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវដោះលែងដែរទេ/Khmer politic_Share global news kh

សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆាណែលយើងខ្ញុំ​
សូមចុចsubscribe ដើម្បីទទួលបានពត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ​សូមអរគុណ
+Cambodian Geopolitical
-Location State: Southeast Asia
- Motto: ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
”Nation, Religion, King”
-UN member: 14/12/1955
-Paris Peace Accords: 23 October 1991
- ASEAN Declaration: 30/4/1999
-Capital: Phnom Penh
-Government: Unitary dominant-party parliamentary elective constitutional monarchy
• King: Norodom Sihamoni
• Prime Minister: Hun Sen
• President of the Senate: Say Chhum
• President of the National Assembly: Heng Samrin
-Area:
• Total: 181,035 km2 (69,898 sq mi)
• Water: 2.5(%)
-Population:
• Total: 15,762,370 (2016)
• Density: 81.8/km2 (211.9/sqmi)
-GDP: Purchasing power parity (PPP2017)
• Total: $64.405 billion
• Per capita: $4,022
-GDP (nominal 2017)
• Total: $20.953 billion
• Per capita: $1,308
-Official Languages: Standard Khmer
• Spoken languages: Cham French
• Official script: Khmer script
-Religion Official:Theravada Buddhism
Other religions:
Islam Christianity other
- Currency: Riel (KHR)
-Drives on: The right
-ISO 3166 code: kh
-Bar Code: 884 Kh
-Time zone: KRAT/ICT (UTC+07:00)
-Calling Code: +855
-Internet TLD: .kh