ប៊ុន សក្តិ បទពិសេសពិរោះណាស់, Bun Sak Old Song Collcetion

សូមជួយចុចsubscribeដើម្បីទទួលបានបទពិរោះៗបន្តទៀត
ខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការរំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិប្រសិនបើម្ចាស់ការរក្សាសិទ្ធិមិនពេញចិត្តការផ្ទុកឡើងឆានែលរបស់យើងនោះម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិអាចស្នើសុំឱ្យយើងលុបវីដេអូដោយគ្រាន់តែផ្ដល់មតិនៅផ្នែកខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ !!