ລວມພາບັນຍາກາດງານເປີດໂຕສິລະປິນທີເຄຊາວລາວທີ່ຮ້ານປະກາຍເພັດໃນວັນທທີ 7 ກັນຍາ 2018

ລວມພາບັນຍາກາດງານເປີດໂຕສິລະປິນທີເຄຊາວລາວທີ່ຮ້ານປະກາຍເພັດໃນວັນທທີ 7 ກັນຍາ 2018