ស្ទឹងត្រែងបងអើយ អូរអាលយ័ ច្រៀងដោយ ខេមរះ សេរីមន្ត បទថ្មី នៅក្នុងផលិតកម្ម រស្មីហង្សមាស

ស្ទឹងត្រែងបងអើយ ,អូរអាលយ័ ,ច្រៀងដោយ ,ខេមរះ សេរីមន្ត ,បទថ្មី ,នៅក្នុងផលិតកម្ម ,រស្មីហង្សមាស,