ການສືກສາຕ່ຳ ສີສົມພອນ, กานสิกสาต่ำ สีสมพอน Khan seuk sa tum Si som phon

ພ.ການສຶກສາຕໍ່າ
ຮ້ອງໂດຍ: ສີສົມພອນ ທີເຄ
ສັງກັດ:ທີເຄ ຊາວລາວ