ពលករ​ធ្វើ​ការ​នៅ​កូរ៉េ​ចំអក​ចំៗ

#ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​អតីត​CNRP​ ថា​ចូល​រួច​ទាំង​ងងឹត​ងងុល​ធ្វើ​ឱ្យ​គ្រោះថ្នាក់​មិន​ត្រឹម​តែ​ខ្លួន​ឯង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ គឺ​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ជាតិ​ទាំង​មូល​។