ញាក់សាច់!ស្ងាត់ៗ ព្រាប សុវត្ថិ និងខ្ញុងចាប់ដៃគ្នា ក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរកស៊ី,Cambodia Hot News

Welcome to News Remix News channel
==========================================================
We are upload about Khmer News, Khmer Hot News, Khmer Daily News, Khmer breaking news, Cambodia Political news, Cambodia news, Cambodia Hot News. I hope you enjoy it and help like share and comment my videos.
Please don't forget subscribe my channel
Thanks..!!
==========================================================
Cambodia Politician:
Sam Rainsy | Khem Sokha | Hun Sen | Khem Veasna | Chun Chanboth | Kem ley | Chheang Vun | Sok eysan