បងប្អូនណាដែលមានស្បែកមុខស្ងួតនិងស្តាប់សូមទំនាក់ទំនងទិញផលិតផលនាងខ្ខ្ញុំធានាថាស្រស់

បើបងប្អូនណាដែលមានស្បែកមុខស្ងួតនិងស្តាប់សូមទំនាក់ទំនងទិញផលិតផលនាងខ្ខ្ញុំធានាថាស្រស់ស្អាតជាមិនខាន
==============================================================