សែនអាល័យ ហួរ ឡាវី ភ្លេងសុទ្ធ - Sen Alai Hour Lavy - DomPic Karaoke

សែនអាល័យ ហួរ ឡាវី ភ្លេងសុទ្ធ - Sen Alai Hour Lavy - DomPic Karaoke

Thank you very much for watching.
Please SUBSCRIBE, COMMENT, LIKE, and SHARE this video to all Khmers and the world.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5lBH5Q2up9C29UuPUt6ALA
Google Plus: https://plus.google.com/b/100621470723789624813/100621470723789624813

Lyrics:

១» សែនអាល័យ អាល័យណាស់ បងដឹងច្បាស់ ថាអូនមិនត្រលប់ទេ
ឱ!ស្រីស្រស់ អូនកុំរិះរេ វិលមករកស្នេហ៍ ស្នេហ៍យើងទាំងពីរវិញអូន

២» សែនអាល័យ អាល័យខ្លួន សូមស្រីស្ងួន វិលមកបងច្រៀងបំពេរ
សូមមាសស្នេហ៍ បែរភក្ត្រ័មកថ្លៃ ស្រីស្រស់ចរណៃ ពិសីស្រីកុំប្រែចិត្ត

R» បងមិនក្បត់ ចិត្តពីអូនឡើយ អូនអើយសូមអូន ជឿចិត្តបងទៅ
រឿងយើងទាំងពីរ មិនមែនជារឿងអាស្រូវ ស្នេហ៍យើងគង់នៅ គ្មានផ្លូវបែកចិត្តទេអូន

៣» សែនអាល័យ អាល័យស្រី ស្រណោះសំដី ស្រីថាមិនស្អប់បងទេ
សែនអាល័យ គ្មានថ្ងៃងាករេ សូមស្រស់មាសមេ មេត្តាសម្តីបងផង

More Videos:

ពីរម៉ាត់យ៉ាងខ្លី ហួរ ឡាវី ភ្លេងសុទ្ធ - Pi Mat Yang Kley Hour Lavy - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=rHhFyCR2YAU

នឹកឃើញទាំងអស់ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Nek Khernh Tang Ors Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=sOVM_WRZZes

អាណែតមាសបង ហួរ ឡាវី ភ្លេងសុទ្ធ - A Net Meas Bong Hour Lavy - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=FYvle3WGow0

រយពាន់សារភាព ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Roy Pon Sarapheap Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=Eujv1Z3MjtQ

ស្ពានអូរតាគី ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Spean Otaki Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=HtgNHNEMM74

ព្រាត់ភ្នំសំពៅ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Prot Phnom Sampov Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=G_ffqwhCNkk

ចំប៉ាបាត់ដំបង ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Chompa Battambong Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=ayvqG4p9gZ0

គ្រាន់តែឃើញកាលណា ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Kron Te Khernh Kal Na Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=AIhPYqhNNF0

ទ្រព្យគាប់ចិន្តា ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Trob Kob Chenda Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=YSC7h9872Sw

កំពង់ចាមកំពង់ចិត្ត ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Kompong Cham Kompong Chet - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=1Pp2IpduXjQ