လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လႄႈ ၸေႃႇၵျီႇတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လွၵ်းမိုဝ်း တီႈၼႂ်း Windows 7, 8.1, 10

လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လႄႈ ၸေႃႇၵျီႇတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လွၵ်းမိုဝ်း တီႈၼႂ်း Windows 7, 8.1, 10
ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၵုၼ်ႁဵင်) သပ်းလႅင်းၼႄ