មុំអើយ អើយមុំ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Mom Ey Ey Mom Sin Sisamuth - DomPic Karaoke

មុំអើយ អើយមុំ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Mom Ey Ey Mom Sin Sisamuth - DomPic Karaoke

Thank you very much for watching.
Please SUBSCRIBE, COMMENT, LIKE, and SHARE this video to all Khmers and the world.

Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/DomPicKH/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5lBH5Q2up9C29UuPUt6ALA
Google Plus: https://plus.google.com/b/100621470723789624813/100621470723789624813

Credit:

https://www.youtube.com/watch?v=TwYvSmkJQwE
http://www.freepik.com/free-vector/music-bokeh-background-in-blue-tones_1041165.htm

Lyrics:

មុំអើយ! អើយមុំ! រាងសមអីម៉្លេះ មិនដែលប្រទះ ឃើញរាងដូចអូនទេ
ចង្កេះរាវស្តួច គួចមានមន្តស្នេហ៍ រាងដូចមាន់ចែ បងសូមស្នេហ៍ផងបានទេ
មានប្តីហើយនៅ អូ!មានប្តីហើយ ស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយ អ៊ូយស្តាយរាងអូនណាស់
គន់មើលពីក្រោយ ដូចព្រះអង្គម្ចាស់ ស្តាយរាងអូនណាស់ ចង់ផ្តាំចាស់ទ្រាំមិនបានទេ
(ភ្លេង)
ច្រៀងពីរចប់ទៀត

More Videos:

បងឃ្លាតឆ្ងាយស្រុក កែវ សារ៉ាត់ ភ្លេងសុទ្ធ - Bong Kleat Chngay Srok Keo Sarath - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=ZjQ4iP4iphE

បាត់អូន ព្រាប សុវត្ថិ ភ្លេងសុទ្ធ - Bat Oun Preap Sovath - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=b2hxOiI1Deo

ស្គាល់តែក្លិន ហួរ ឡាវី ភ្លេងសុទ្ធ - Skal Te Klein Hour Lavy - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=uxUPnpLHsYY

ខឹងព្រោះស្រលាញ់ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Kheng Prous Srolanh Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=ogwyRpxO8mI

ផាត់ជាយបណ្តូលចិត្ត ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Phat Cheay Bondol Chet Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=PR8aQiXQFpg

ស្ទឹងសែនប៉ារីស ចម្រៀងពីដើម ភ្លេងសុទ្ធ - Steung Sen Paris Pleng Sot - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=Kh3t29fPw4E

ខ្យងក្តក់ទឹកជន់ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Kyong Kdot Tirk Jon Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=CRp_C5HIGGA

ទឹកហូរ ហួរ ឡាវី ភ្លេងសុទ្ធ - Tek Ho Hour Lavy - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=JlVAT3OQB5E

ស្ពានឈើអភ័ព្វ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Spean Chher Aphorp Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=uz2_gKtXqvU

បាត់ដំបងបណ្តូលចិត្ត ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ -Battombong Bon Dol Chet Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=rbpydDkRCpo

© 2017 DomPic Karaoke
Please Do Not Re-Upload!