ព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតិ ត្រាស់ដឹង បរិនិព្វាន សូត្រដោយ៖ ព្រះសង្ឃវត្តធម្មនាថ

The Buddha recites the Nirvana Nirvana, recited by: Monk Pagoda