ផ្អើលទូទាំងាខេត្ត ហ៊ុន សែន បញ្ជាបន្ទាន់ ឲ្យទៅចាប់ជុន ចាន់បុត្រ មកឲ្យបានសូមស្ដាប់,RFA Khmer Hot News

Welcome to Leakhana News Channel
======================================================
We are upload about Khmer News, Khmer Hot News, Khmer Daily News, Khmer breaking news, Cambodia Political news, Cambodia news, Cambodia Hot News. I hope you enjoy it and help like share and comment my videos.
Please don't forget subscribe my channel
Thanks..!!
======================================================
Cambodia Politician:
rfa hot news,khmer hot news,khmer hot news,cambodia hot news,
khmer breaking news,cambodia news daily,khmer news daily,
cambodia hot news,rfa khmer,rfi khmer,khmer news today,rfa khmer news,rfi khmer news

Sam Rainsy | Khem Sokha | Hun Sen | Khem Veasna | Chun Chanboth | Kem ley | Chheang Vun | Sok eysan