លោក ខឹម វាសនា ប្រតិកម្មនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយនេះ បើគ្មានប្រយោជន៍ដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នោះ គឺគេមិនធ្វើនោះទេ។ ដើម្បីបង្កើតច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រយោជន៍នោះ លុះត្រាកាត់បន្ថយអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈយន្តការប្រាំបីចំណុច។

ការបន្ថយអំណាចនេះ ដើម្បីកុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលូកដៃចូលតុលាការ ឬរដ្ឋសភា ព្រោះជាធម្មតា នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋសភា ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ រដ្ឋសភាបែរជានៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញ៕