วันเมตตาคุรุสัมพันธ์ หน่วยสอบที่9 จ นครนายก

อาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ (นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ) มอบเกียรติบัตรจบการศึกษาฟัรดูอัยน์
22 ตุลาคม 2560