អ៊ុញន៎ុះ! នេន​ អនុរុទ្ធ ពិត្រទូលពីកំហុសខ្លួនឯងនាំឲ្យលោកគ្រូដាក់ទណ្ឌកម្ម Dhamma kh library

ឆានែល Dhamma kh library បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយធម៏
ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងវិស័យសាសនាពុទ្ធអោយកាន់តែមានសេចក្ដីសុខសុភមង្គលនិងសេចក្ដីស្ងប់ជាប្រចាំ។ សូមអនុមោទនា !
this Channel, Dhamma kh library for publicize the dhamma (doctrine) in Buddhism to gain knowledge ,happiness, peace always , please enjoy !