Nyob dhuav tsw quav nyob txaus tsw paus Pajhuab Yaj 2019

Zaj nkauj: Nyob dhuav tsw quav nyob txaus tsw paus
Tus hu: Pajhuab Yaj
Tus sau,muab suab thiab ua txhua yam tiav log: Nushawj.

Nushawj Creator thov pov hwm thiab txwv tsis pub leej twg yuam cai muab txoj nkauj no download thiab upload rau lwm tus website thiab yam tsis tau kev tso cai. Yog leej twg yuam cai li tau hais los yuav raug nplua rau li txoj cai muaj nyob hauv YouTube sau muaj tseg.

*****Thank you for 360 video airpano or 360°, Angel Falls, Venezuela. Aerial 8K video.

*****Thank you for ECOVR or Virtual Nature 360° - 5K Nature Meditation for Daydream, Oculus, Gear VR video.