ចម្រៀងជ្រើសរើសពិសេស ហ៊ឹម ស៊ីវន - khmer old song - khmer popular song

Hi this video I would like to show you about: ចម្រៀងជ្រើសរើសពិសេស ហ៊ឹម ស៊ីវន - khmer old song - khmer popular song

Don't forget to subscribe, like and comment my channel. Thanks for your watching my video and wish you all good luck all the time.

About me :
Facebook Page: https://www.facebook.com/khmerhd168/
Twitter: https://twitter.com/ChemHeang
khmer song,
khmer old song,
khmer popular song,
ចម្រៀងជ្រើសរើសពិសេស ហ៊ឹម ស៊ីវន,
ទឹកដោះជាឈាម ច្រៀងដោយ ហ៊ឹម ស៊ីវន,
បណ្តាំម្តាយ ច្រៀងដោយ ហ៊ឹម ស៊ីវន,
ប្រពន្ធដើម ច្រៀងដោយ ហ៊ឹម ស៊ីវន,
វាលស្រែវាលស្រូវ ច្រៀងដោយ ហ៊ឹម ស៊ីវន,
ដើមស្នេហ៍រកាដែក ច្រៀងដោយ ហ៊ឹម ស៊ីវន