ដឹងការពិតហើយ រឿងចង់ធ្វើឃាត លោកហ៊ុន សែន,RFA Radio Khmer News Today

សូមបងប្អូនទាំងអស់ចែករំលែកShareដល់ខ្មែរទាំងអស់បានដឹងអំពីនយោបាយស្រុកខ្មែរ ជាជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នា ។
welcome to ”my news” channel , Thank Q for watch_like_share_and subscribe ___/\/\/\___
************************************************************************
We Upload About:
Khmer News, Khmer Political News, Khmer Hot News, Khmer Breaking News, Cambodia News, Cambodia Political news, RFA Khmer, RFA Khmer Radio, VOA Khmer News.
ដឹងការពិតហើយ រឿងចង់ធ្វើឃាត លោកហ៊ុន សែន,RFA Radio Khmer News Today