អារម្មណ៍លើសមិត្ត - សុវត្ថិ សិរីវុឌ្ឍ [OFFICIAL MV]

ធ្លាប់មានអារម្មណ៍មួយនេះទេ? គឺអារម្មណ៍លើសពីមិត្ត ពេលសារភាពទៅគេរួច គេលែងនិយាយរកបណ្ដោយ :D