ខាំផែង - คำแพง - Kham paeng / អ័កកេះ / តន្ត្រី តារាសិរីមង្គល

នេះជាវីដេអូ របស់ឆានែល Outdomdara Nget - ខាំផែង - คำแพง - Kham paeng / អ័កកេះ / តន្ត្រី តារាសិរីមង្គល
Tel: 092 77 87 87; 097 93 98 168; 087 95 99 96
សូមរីករាយទស្សនា នឹងស្ដាប់កំសាន្ត វីដេអូពីឆានែលរបស់យើងខ្ញុំ
សូមអគុណ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!