នឹកបងអូនយំ,អូនជាអ្នកបែក,អីវ៉ា,eva,Best Collection Songs

នឹកបងអូនយំ,អូនជាអ្នកបែក,អីវ៉ា,eva,Best Collection Songs
-------------------------------------------------------------------
បទអុីវ៉ា:
1.យំពេលនេះដើម្បីបំភ្លេចបងរហូត
2.នឹកបងអូនយំ
3.ម្តងស្រលាញ់ម្តងរាប់អាន
4.មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើបងជាអូន
5.ពិបាកត្រឡប់ក្រោយ
6.តិចក៏ឈឺខ្លាំងក៏ឈឺ
7ក្រគ្មានកំហុស
8.អូនជាអ្នកបែក
--------------------------------------
1. yom pelnih daembi bamphlech bng rhaut
2. nuk bng aun yom
3. mtong sralanh mtong reaban
4. mean arommo yeangna bae bng chea aun
5. pibeak tralb kraoy
6. tech ka chhukhleang ka chhu
7 kr kmean kamhosa
8. aun chea anak bek
--------------------------------
1. crying now to forget you forever
2. miss my sister crying
3. once loving once
4. How do you feel if you are a millionaire?
5. Hard back
6. Tired of getting sick and getting sick
7 no errors
8. You're broken
---------------------------------------------
1.ស្រលាញ់អូនដូចអត់ស្រលាញ់
2.សន្យាស្លាប់លើទ្រូងបង
3.សូម្បីគេងលក់ក៏មិនឃ្លាតគ្នា
4.ពេលភ្ញាក់ពីគេងអូននឹកបង
5.ទឹកអប់មានពឹស
6.មនុស្សល្អស្រលាញ់មិនកើត
--------------------------------------------
1. sralanh aun dauch at sralanh
2. sanyea slab leu troung bng
3. saumbi kengolk ka min khleat knea
4. pel phnheak pi keng aun nuk bng
5. tukaab mean pusa
6. mnoussa la sralanh minkaet
----------------------------------------------------
1. Loving you like not to love
2. Promise to die on the chest
3. Even sleeping is not isolated
4. Waking up, I miss you
5. Perfume has whites
6. Good people do not love
---------------------------------------------------
Fb Group: https://goo.gl/w41em9
Google+: https://goo.gl/u7exRn
Music: https://goo.gl/cAGXw5
----------------------------------------------------
Fb Group: https://goo.gl/w41em9
Google+: https://goo.gl/u7exRn
Music: https://goo.gl/cAGXw5

នឹកបងអូនយំ,អូនជាអ្នកបែក,អីវ៉ា,eva,Best Collection Songs
នឹកបងអូនយំ,អូនជាអ្នកបែក,អីវ៉ា,eva,Best Collection Songs