(បទថ្មី) ខានជួបអូនយូរ អូនមានកូនបាត់ ច្រៀងដោយ នាយចឺម - neay jerm new song- khmer new song

Hi this video I would like to show you about: (បទថ្មី) ខានជួបអូនយូរ អូនមានកូនបាត់ ច្រៀងដោយ នាយចឺម - neay jerm new song- khmer new song

Don't forget to subscribe, like and comment my channel. Thanks for your watching my video and wish you all good luck all the time.

More video:
-វិលវិញបានទេ - រាត្រីឯកា - អារហាម - នាយចឺម https://youtu.be/u0yNIxbkNoM
-បេះដួងអស់ថ្ម ច្រៀងដោយ នី រតនា: https://youtu.be/xzbIPm5rD38

About me :
Facebook Page: https://www.facebook.com/khmerhd168/
Twitter: https://twitter.com/ChemHeang

khmer song
khmer new song
khmer popular song
popular khmer song
ខានជួបអូនយូរ អូនមានកូនបាត់ ច្រៀងដោយ នាយចឺម
neay jerm new song
sunday production
neay cherm song