សញ្ចេតនាលំហែចិត្ត, ១០០០​សារភាព,ថ្ងៃណាថ្ងៃណា, កុំភ្លេចបណ្តាំ, កណ្តាលដួងចិត្ត, KHMER SONG COLLECTION

សញ្ចេតនាលំហែចិត្ត, ១០០០​សារភាព,ថ្ងៃណាថ្ងៃណា, កុំភ្លេចបណ្តាំ, កណ្តាលដួងចិត្ត, ខឹងព្រោះស្រឡាញ់, ខ្យល់សមុទ្រ, ដងស្ទឹងសង្កែ,ថ្នមអើយថ្នម, ដួងនេត្រា, KHMER SONG COLLECTION