ការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងចិននិងជប៉ុន/Japan-China relation_Share global news kh

សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆាណែលយើងខ្ញុំ​
សូមចុចsubscribe ដើម្បីទទួលបានពត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ​សូមអរគុណ
+Japan Geopolitical
-Location state: East Asia
- UN member: 18/12/1956
- San Francisco Peace Treaty: April 28, 1952
-Capital: Tokyo
-National language: Japanese
-Religion: Shinto Buddhism and Christianity
-Government: Unitary parliamentary constitutional monarchy
• Emperor: Akihito
• Prime Minister: Shinzō Abe
• Deputy Prime Minister: Tarō Asō
-Area:
• Total: 377,972 km2 (145,936 sqmi)
• Water (%) 0.8
-Population (2017 census)
• People: 126,672,000
• Density: 336/km2 (870.2/sqmi)
- GDP Purchasing power parity (PPP2018)
• Total: $5.420 trillion
• Per capita: $44,246
- GDP (nominal 2018)
• Total: $4.841 trillion
• Per capita: $40,063
-Currency: Yen (¥) / En 円 (JPY)
-Drives on: the left
-Calling code: +81
-ISO 3166 code: JP
-Bar code: 450-459 and 490-499
-Internet TLD: .jp