ឲ្យបងអស់ពីចិត្ត តែមិនដឹងបងអស់ចិត្ត - សុគន្ធ និសា [OFFICIAL AUDIO]

ស្រលាញ់គេយូរហើយ តែមិនដឹងគេអស់ចិត្ត! ខ្ញុំល្ងង់ណាស់ដែលខំឲ្យគេអស់ពីចិត្ត តែទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះ!